سبزِ اروتیک

كلاهِ سرما

تازه افتاده اما

كوچكترین شیرینترین نازكترین نازترین

تكه لباسِ تو ای دوردست

چنین سبز چرا باید شود

در جیبِ بغلِ من؟

 

هنوز كه كتِ زمستان بر تن

هنوز كه نكوچیده گُلی

از گُلخانه به باغچه

بیا كه دستمم را بهار می‌مالد چه!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!