بزرگترین مبلغ علیه نظام شخص آقای خامنه ایست!

شما به عنوان رییس دادگاه، دست نشانده دستگاه امنیتی هستی و
دستگاه قضایی اساسا استقلال ندارد، آقای صادق لاریجانی که قاضی
القضات این مملکت است می گوید افتخار می کنم که امر بر و
فرمانبردار رهبری هستم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!