سکولاریزم چیست ؟

سکولاریزم یک اعتراضی است بر علیه بضایع کشاندن این زندگی بخاطر زندگی دیگر که ما هیچ از آن نمیدانیم. پیشنهاد میکند که بگذار که خدا خودش از خودش مواظبت کند. نام دیگری است برای حس مشترک و عقل سالم یعنی توافق در انتخاب توانایی ها تا آنجایی که مطلوب و قابل درک هستند سکولاریزم عقیده در ساخت خانه در همین جهان را دارد بر پایه اعتماد به: تلاشهای فردی، انرژی، آگاهی و اطلاعات، مشاهده و تجربه است تا به یک چیز نا معلوم و ماورا طبیعت.

…………….

به ویدئو کلیپ ذیل رجوع کنید:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!