نا فرمانی مدنی جامعه بهائی ایران بر علیه حکومت اسلامی

نا فرمانی مدنی جامعه بهائی ایران بر علیه حکومت اسلامی 

چرا باید از این کمپین حمایت کرد 

حق تحصیل یکی از حقوق اولیه بشری ماست که تحت هیچ شرایطی نمی توان آنرا از کسی گرفت

حق تحصیلات عالیه امروز در بیشتر کشور ها جهان یکی از حقوق برسمیت شناخته شده شهروندان است

چرا مقامات حکومت اسلامی جامعه بهائی ایران را از این حق محروم کرده اند 

عواقب محرومیت از حق تحصیل و تحصیلات عالی چیست 

چگونه می توان یک گروه بزرگ اجتماعی را به حاشیه جامعه راند و کمر به نابودی آنها بست 

محرومیت از حق تحصیل برای جامعه بهائی ایران یکی از شرم آور ترین شیوه های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است 

ایجاد دانشگاه بهائی ابتکاری بی نظیر و یکی از بهترین اشکال نافرمانی مدنی بر علیه قوانین ظالمانه جمهوری اسلامی ایران بر علیه جامعه بهائی ایرانی است

http://www.rezafani.com/index.php?/site/comments/education_under_fire/

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!