آقا یعنی چه؟

برای همسرم پتر که عاشق شطرنج است و اهل مزاح و به فارسی شکر است می گوید: خجالت بکش، مردم چی می گن؟

رفته ای کلاب شطرنج، آقا یعنی چه؟
داده ای خانم خود رنج، آقا یعنی چه؟

پسران وطنم با تو لعب می بازند
من به صورت بزنم خنج، آقا یعنی چه؟

شده ای یار پیام و جاوید
می زند آن دلکت غنج، آقا یعنی چه؟

بعد بازی همه گی میخانه؟
شرب و تا دیرتر از پنج، آقا یعنی چه؟

شاد از بردن یک مشت پشیز
لیک در خانه نهان گنج، آقا یعنی چه؟

کوس فتح و جبروتت کشتم
برده گوشم دگر آن سنج، آقا یعنی چه؟

تو خجالت نکشی پتر صغیر؟
که تخطی کنی “مای” هنج، آقا یعنی چه؟

/

نیلوفر شیدمهر استراکوا

مارچ 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!