سکس سکس سکس

استاندار بوشهر گفته:
“نخستین استانی هستیم که طرح تفکیک جنسیتی را در دستگاههای اجرایی اجرا میکنیم و تاکنون ٨٠ درصد این طرح محقق شده و ٢٠ درصد دیگر نیز در حال اجرا است.”
در چند روز گذشته مطالبی درمورد یورش تازه حضرات در نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره برای “تفکیک جنسیتی” در اماکن کاری سراسر کشور که در استان بوشهر کلید خورده تقدیم شد. اینجا و اینجا   

٣٤ سال است که مسلمین حاکم میخواهند عقربه زمانه را به عهد بوق برگردانند،  نمیشود، نخواهد شد، خصوصاً در ایران نخواهد شد، ایرانی زیر بار بدویت نمیرود.
همانطور که دیگر قوانین جاهلانه مانند حجاب اجباری و عدم استفاده از ماهواره را ایرانیان به سُخره گرفته اند، این زور زدن مضاعف جدید در توسعه آپارتاید جنسیتی و تمرکز دائم و فکر و ذکر حول و حوش سکس هم به بازی گرفته شده و بیشتر خواهد شد.
این خط، این هم نشان.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!