ویدیو؛ اعتراف کن ندا را کشته ای

پدیدۀ وجود اینهمه آقازاده های خیل مقامات دانه درشت و نسبتاً درشت نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره نتنها برای مردم و اقتصاد ایران معضل بوده، بل, گه و بیگاه برای خود رژیم هم مشکل ایجاد میکند.

پس از پایان تاریخ مصرف جناح “اصلاح طلب” و اخراج آن از گود قدرت و ثروت مردم ایران، بر تعداد آقازاده های دردسر ساز برای رژیم افزوده شده.

پر واضح است که نباید همه آقازاده ها را با یک چوب راند و هر کدام را باید بر اساس سابقه و اعمال کنونی مورد قضاوت قرار داد.

ویدیو ضمیمه یکی از این آقا زاده های منتسب به جناح “اصلاح طلب” است که از جمله در مورد علاقه به تشکیل شورای آقازاده های مخالف میگوید و تلاش اطرافیان خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در مقام آسمانی به او دادن.

آندسته از آقازاده هایی که داعیۀ آزادگی و آزادیخواهی برای ایران و ایرانی دارند میتوانند با نشر اطلاعات، اسامی عمله های ظلم و ساختار روابط حضرات که بدور از چشم مردم ایران است به تسریع روند سرنگونی مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن و دستیابی به دموکراسی کمک کنند.

تبریک

مصاحبه اردوان روزبه از رادیو کوچه با روح الله زم:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!