زن ذلیلی در ایران

پیشتر در مورد یورش جدید وحوش برای تفکیک جنسیتی در اماکن کاری با هدف غائی خانه نشین کردن بانوان ایرانزمین مطالبی تقدیم شد، در اینجا، اینجا و اینجا.

این هم یک نشانه دیگر، حاج آقا آیت‌الله سید‌هاشم حسینی ‌بوشهری گفته:

“نباید فضای جامعه به گونه ‌ای باشد که مردان در خانه مشغول نگه ‌داری بچه و خانه ‌داری باشند و زنان در ادارات مختلف پرسه بزنند.

زنان باید در خانه اقدام به امر مهم تربیت فرزندان کرده و در صورت اقتضای فاطمه‌گونه در عرصه‌های مختلف وارد شوند.

بنابر فرمایش ایشان [فاطمه(س)] زنان تا ضرورتی ایجاد نکرده، باید از اختلاط با مردان پرهیز کنند.”

به عبارت دیگر؛ در عصر توریست فضایی و اینترنت و دیگر پیشرفتهای هوش بَر، مسلمین حاکم ایرانی کُش و ایران ویران کُن که باد شبه جزیره در شکم و سرشان پیچیده در صدد چپاندن بانوان ایرانی تو خانه، بچه در بغل و پای اجاق هستند.

ایندست توحش جنسیتی وحوش نه تو گوش بانوان ایران میرود و نه راد مردان ایرانی زیر بار خفت ایندست زن ستیزی میروند.

آنزمان که زن محدود به پخت و پز، تولید اولاد و شستن خونهای خشک شدۀ کفار از شمشیر آقاشون باشد گذشته، خیلی وقت است گذشته و بر نخواهد گشت!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!