تفاوت فرهنگی!

گفتند سبب تفاوت فرهنگ است
در آب مباح است و به خشکی ننگ است

بر مرد مسلمان چو شود دنیا تنگ
بر بچه کند دست که عورت تنگ است

با خارجیان رسم به مالش باشد
داخل بود آن صحنه که با زن جنگ است

در سنت زیر آبی ما ننگی نیست
کی گفته که انگشت رساندن انگ است؟

پاداش دهند مرد به جرم گنه ش
این زن بود آن فرد که کیفر سنگ است

تا لِنگ خود آشکار می کنند دخترکان
گر شیرجه آلت نرود که لّنگ است!

مامور سفارت وطن ورزشکار
خوش خلق و کمر بسته و خوش آرنگ است

در “ریو” چنانچه صیغه قانون گردد
تعداد زیارت شدگان یک هنگ است

اول برزیل پاک باید ز زمین
دوم به غنیمت زن او در چنگ است

این سفره ی بگشوده ی آقای سفیر
از ریخت و پاش، وه چه رنگارنگ است

معذور بود حکمت قربانی که او
مامور یکی رهبر بس الدنگ است

کرده ست به خردسال آنچنان آزاری
که چهره چو سالمند پر آژنگ است

بد نیست اگر پیر کند دست دراز
گر بچه کند، مستحق اردنگ است

صد انجمن حامی و صد دفتر و دستک دارند
طفلان فرنگ را چه دنگ و فنگ است

این خرد مگس که غوطه خورد در استخر
انگار که در مربای بالنگ است

آن جا که دلیری به وقاحت باشد
عنوان درست مسلکان را منگ است

گفتند صدای کودکان پر ونگ است
فریاد چو سر کنند بد آهنگ است

جور دگری اگر گزارش گویند
این ها همه اش سیاست نیرنگ است

از هزلیات مدرن
نیلوفر شیدمهر استراکوا
26 اپریل 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!