تکذیب مذاکرات جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان

 

 اخیرا یک نامه الکترونیکی مبنی بر مذاکره جبهه ملی ایران با آقای رضا پهلوی با امضای آقای حسن لباسچی, سخنگوی پیشین جبهه ملی در ایران, بطور وسیع در فضای مجازی پخش گردیده است.بدینوسیله به آگاهی میرساند:
۱.جبهه ملی ایران در آمریکا و ایران نه تنها هیچگونه مذاکره ای با آقای رضا پهلوی و نزدیکان ایشان نداشته است بلکه نسبت به شرکت در چنین مذاکراتی به چند تن از هواداران جبهه ملی در اروپا به دلیل آماده نبودن زمان و فضای مناسب هشدار داده بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!