ایکبیری

حاجیه خانوم دکتر زهره طبیب زاده نوری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و رئیس دانشکده دندان پزشکی و رئیس اسبق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته:

“بنده به شدت مخالف ریاست زنان بر مجلس نهم هستم، زیرا اين حرف غير اصولی و غير عملی است چرا كه ما خانمی نداریم كه در آن حد از توانایی باشد كه با درايت و تجربه مجلس را مدیریت كند… عرض ميكنم خانمی نداریم كه در قد و قواره ریاست مجلس باشد. البته بنده با وزارت زنان هم مخالف بودم و اين را يک كار غربی میدانم.”

جهت پرهیز از اتلاف وقت گرانبار خواننده و بجای صغرا کبرا چیدن برای رَد دیدگاه ابلهانۀ حاجیه زهره خانوم و یادآوری تساوی حقوق اجتماعی و مدنی زنان با مردان و آوردن هزاران هزار نمونه از قابلیت سیاستمداری بانوان در ایران و در سطح جهان،

خاک عالم تو سر حیف نون حاجیه خانوم دکتر زهره طبیب زاده نوری!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!