روز کارگر؛ مدل ایرانی، مدل غیر ایرانی

مشکلات اقتصادی نه مختص کارگران ایرانی است و نه مختص ایران. در یونان و اسپانیا و ایتالیا هم به ویژه بعد از بحران اقتصادی عده زیادی از کارگران بیکار شده اند اما یک تفاوت عمده بین آنها و کارگران ایرانی وجود داشت. در این کشورها آنها اعتصاب کردند در ایران اما عده زیادی به خاطر اعتراض به زندان افتادند.

>>>

recommended by    |

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!