معما

تو معمای منی

فریاد خفه غزل

خشم و داد بی دلیل

بی ثمر

آنکه بی دلیل

جان میدهد به این راز منم

آن راز منم

که لبخند میزنم

بی دلیل

به این اسیر

به این اسیر در آینه

داد میزنم

که به مسخ خاطره باید ایمان کرد

باید اختراع کرد رویا

در تصاویر معلق

برای فرار از معما

به مقصد آذر

با نگاهی خسته باید بروم

چون نمیدانم جواب معما را

اورنگ
Mai 2012

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!