دو سروده پیرامون جدا یی دولت و دین

 

 

١

ما درمیا ن مهلکه فهمید یم
عمده ترین ‌پیا م کد ا مین است

از با م خا نه ها همه بشنید یم
همبستگی ‌پیام نخستین است

درمتن آن ‌پیام چنین د ید یم
دولت جدا زمساله ی دین است

نیکوترین شعارکه بگزیدیم
آزادی ست وعدل که آیین است

٢

عید ا یرا ن ‌تو مخوان روز_ یک_ فروردین
بلکه آن روز که آزادی_ ملت ، تضمین

همه آ زا د و برابر ، همه مومن به صلاح
شک و ترد ید شده محو ، در آ‌غوش  یقین

نظر_ فقه معزز به مسا جد ، اما
امر دولت ، همه  منفک  ز سر _ مذهب  و د ین

عصر_ آزاد‌گی و عهد_ مروت حا کم
عشق ، غالب شده بر موعظه ی نفرت و کین

مرد و زن ، همره و در قافله ی کار و تلاش
تا همه بو م شود ، ‌پهنه‌ای از باغ بر ین

فره هشیار ، که تاریخ دگر باید خواند
عید ا یرا ن ‌تو مخوان روز_ یک_ فرورد ین

بلکه آن روز که آزادی ملت ، تضمین
امر دولت ، همه  منفک  ز سر مذهب و د ین

دکتر منوچهر سعادت نوری

مجموعه سروده‌های زنجیرها

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!