مردان تن فروش در ايران

اشتیاق زنان مسن برای برقراری ارتباط با پسرهای جوان این روز ها علنی تر شده . رسانه های ایران این مردان را فاحشه می خوانند نامی که قبل از این تنها به زنان تن فروش نسبت داده می شد
در ایران بعضی مردان جوان و خوش ظاهر داشتن رابطه با زنان بزرگتر در قبال پول و امکانات را به عنوان شغل انتخاب کرده اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!