گزارش وب سایت النگو در صدای امریکا

النگو” شما را یاد چی میندازه؟ زیور آلات، جواهرات، مد … النگویی که ما می خواهیم شما را باهاش آشنا کنیم یک وبسایته که همه اینها توش پیدا می شه/ وبسایتی که یک دختر ایرانی راه اندازی کرده برای طراح های جوون.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!