3 زندانی سياسی کرد 4 سال است که مفقود می باشند

بنابه گزارشات رسيده به “فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران” سه زندانی سياسی کرد که نزديگ به 4 سال پيش توسط مامورين وزارت اطلاعات دستگير شده بودند از زمان دستگيری تا به حال هيچ اثری از آنها وجود ندارد.
سه فعال سياسی کرد که در سازمانهای اپوزيسيون کردی فعال بودن در تاريخ 8 خرداد 87 در شهر مريوان با يورش مامورين اطلاعات سپاه پاسداران دستگير و به نقطۀ نامعلومی منتقل می شوند و از آن تاريخ تا به حال هيچ اثری از وضعيت و شرايط آنها وجود ندارد.اسامی 3 فعال سياسی کرد به قرار زير می باشد:
1-جميل بامرز 35 ساله 2- شاهد بهرامی 36 سال 3- آسو ميرزايی 28 ساله
سه زندانی سياسی کرد از لحظۀ دستگيری و انتقال به نقطۀ نامعلوم تا به امروز هيچگونه ارتباطی تلفنی و يا ملاقات با خانواده های خود نداشتند و تاکنون به خانواده های آنها گفته نشد که در کجا در بازداشت بسر می برند و در چه شرايطی قرار دارند.
خانواده سه زندانی سياسی کرد در طی 4 سال گذشته …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!