مصاحبه بیبیسی با رضا دقتی عکاس مستند ساز

یکی‌از بهترین برنامهای بی‌بی‌سی، به نام چهره‌ها، این هفته مصاحبه با رضا دقتی‌ میباشد

به زودی از روی این سایت برداشته خواهد شد

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_ptv…

البرز

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!