نیازمند ترجمه یک پاراگراف

حاج آقا کامران خان دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری از جمله گفته:

“اختلاط یعنی رفتار و گفتار و نگاه بیشرمانه و بی حد و مرز دختر و پسر به یکدیگر که با مشارکت و همکاری متفاوت است.

آزادی مطلق در شأن چهارپایان است، آزادی یک اختیار است که خدا بر انسان داده و در قبال آن مسئول است ما آزادیم که انتخاب کنیم و این انتخاب بر رفتار و گفتار ما ارزش می‌دهد.”

اینقد معلوم است که بعد از ٣۴ سال زور زدن بی نتیجه و شکست انقلاب فرهنگی حاج فرج دباغ (عبدالکریم سروش) و اخراج هزاران استاد و دانشجو، حالا نوبت حاج آقا کامران خان شده که کمر بسته تا با زنانه/مردانه کردن محیط های آموزشی دختران و پسران ایرانزمین را گوش به فرمان کند.

ولیکن ترجمه پاراگراف آزادی و آزادی مطلق حاجی به زبان قابل درک سخت است .

آیا میگوید ایرانی ها که آزادی میخواهند مثل چهارپایان هستند؟

یا اینکه میگوید خدا “اختیار” آزادی داده ولی امثال حاجی باید حد و مرز برایش تعیین کنند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!