هوس بازی های حمید رضا پهلوی

کشتن یک زن توسط حمید رضا پهلوی هوسباز (برادر محمد رضا شاه,یازدهمین فرزند رضا شاه پهلوی) از ترس به دنیا آمدن فرزند نامشروع از او و سکوت سلطنت از افشای هویت عاملین این فاجعه، همراه با اسناد محرمانه ارائه شده توسط ساواک.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!