انزجار از اسلام

این روزها که دیگر با هیچ شامورتی بازی و تفسیر و وعده وعید منجمله “اصلاحات” نمیشود ٣۴ سال توحش، رذالت و غارت توسط مسلمین  حاکم بر ایران را ماستمالی کرد؛ دفاع از اسلام شده دلمشغولی بعضی ها.
البته همۀ این نازنینان دلنگران از دسته “اصلاح طلب” تاریخ مصرف گذشته و دک شده از دایره قدرت و ثروت و  هوادار شارلاتان علی شریعتی نمیباشند.
تک توکی درد دین دارند و بر آن هستند تا با موعظه و نصیحت قربانیان آنان را از ابراز انزجار از اسلام برحذر دارند.
دو نکته:
سلاح قتالۀ رژیم دین اسلام است؛ این به این معنی میباشد که اگر با همین کارنامه مسلمین حاکم در ٣۴ سال گذشته مسیحی، یهودی، زرتشتی و یا هر آئین دیگری داشتند، عکس العمل به دین آنان همین میبود که اکنون به اسلام است.
بجای موعظۀ ستم دیدگان، نازنینان در پی براندازی رژیمی باشند که هر روز و ساعت بر خیل مخالفین اسلام اضافه میکند. زمان آن خواهد رسید تا با  کردار نیک خود آبروی سخت صدمه دیدۀ اسلام در ایران را تا حدودی ترمیم کنند، اکنون موقع جلوگیری از زیان بیشتر است.
تبریک 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!