نقی کیه

سر و صدایی که انتشار آهنگ “آی نقی” شاهین نجفی و تعیین جایزه برای قتل او توسط مسلمین حاکم بر ایران براه انداخت دو موضوع را، حداقل بنا بر اظهار نظرات در عرصه عمومی، شفاف تر کرد:

١- اکثریت قاطع ایرانیان نمیدانستند “نقی” دقیقاً کیست. این عدم آشنایی در مورد آندسته که مرتباً و در مجامع عمومی بدون هیچ دلیل خاصی “مسلمان” بودن خود را اعلام میکنند هم صادق است.

۲- میزان درک جوهر دموکراسی توسط ایرانیانی که بنام دموکراسی همه چیز دیگران را نقد میکنند و در مواردی همچو آهنگ “آی نقی” تولب شده و حالت دفاعی میگیرند را عیان کرد.

به عبارت دیگر؛ همانند دموکراسی برای عده ای، تاریخ اسلام و حتی امامان شیعه برای بسیاری ناشناخته است. باور نمیفرمایید؟

امام نقی که جای خود دارد؛ دلیل تشریف فرمایی حضرت امام رضا با همۀ خانواده و دوستان به ایران را جویا شوید یا اینکه ایشان در جوار گور چه شخصیتی به خاک سپرده شدند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!