بحرین پارۀ تن ایران

چندین بار راجع به “میهن پرستی آخرین پناهگاه رذل است” مطالبی تقدیم شده، برای نمونه در اینجا و اینجا.

پس از ٣۴ سال ایرانی کُشی و ایران ویران کُنی، کفگیر مسلمین حاکم به ته دیگ خورده و به ملی گرایی و آنهم از نوع بدخیم آن روی آورده اند.

تحرکاتی که میتواند عواقب بسیار هولناک برای ایران داشته باشد:

بحرین پاره تن ایران است. گرایش اکثر مردم بحرین این است بحرین بخشی از ایران است و به جای اینکه به عربستان ملحق شود باید به سرزمین اصلی خود یعنی ایران بازگردد.”

و یا این یکی:

“همانطور که میدانید تا سال ١٣۴۰بحرین استان چهاردهم ایران بوده است اما متاسفانه با خیانت شاه و مصوبه ننگین مجلس شورای ملی بحرین را مستقل کردند.

اگر قرار است اتفاقی در بحرین بیفتد، بحرین حق جمهوری اسلامی ایران است، نه عربستان.”

جنگ طلب دیگری، صدام حسین تکریتی، با همین دست ادعاهای استان چهاردهم (کویت و استان نوزدهم عراق) و پاره تن کار دست مردم عراق داد و مسلمین جنگ طلب دنبال سلاح هسته ای در ایران هم دارند همان راه را میروند.

بر ایرانیان آزاده است که در این دام مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن نیافتند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!