پند زندگی

 

پند و اندرز_ زندگی شنو ، ای دوست
هر کجا می روی ، چو کوی به کوی

غیرنام نیک ، چیزی درجها ن هرگز مخواه
جزصد ا قت ، راه د یگردرمیا ن آخر مپوی

صا د قا نه ، عا شق د لد ا ده یا معشوق با ش
عاشقا نه ، رازدل راجزبه او با کس مگوی

در هوای عشق دلبر هر نفس را تازه ساز
غیر عطر روی او عطر گل دیگر مبوی

دوست باش و نیک با همسایه اما هیچگاه
جامه‌ ی نا پا ک خود را نزد همسایه مشوی

هر زما ن و هر مکا ن با یا د ا يرا ن زیست کن
لیک حل مشکل ا يران ز بیگا نه مجوی

دکترمنوچهر سعا دت نوری
تهران ،ایران ۱۹۷۸ 

 بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها 

xxx ABOUT THIS BLOG xxx 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!