مالزی از طرح پالایشگاه مایعات گازی ایران کنار کشید

در حالی که هند گفته است در یک سال پیش رو قصد دارد خرید نفت خود از ایران را ۱۱ درصد کاهش دهد، گزارش‌ها حاکی است که همزمان مالزی نیز از طرح توسعه پالایشگاه مایعات گازی پارس پتروفیلد شیراز انصراف داده است.

مالزی ۴۰ درصد از سهام پالایشگاه پتروفیلد پارس را در اختیار دارد. ۴۰ درصد دیگر از سهام این پالایشگاه در اختیار شرکت توسعه صنایع پالایش نفت و مابقی سهام در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری ایران است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!