مشکل کمبود جسد خانم در ایران!

ایشان همچنین در خصوص خرید جسد کفار برای جلوگیری از تشریح اجساد
مسلمانان نیز پاسخ دادند که «واجب است تا حد امکان از جسد میت مسلمان
استفاده نشود.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!