آخرین خبر

 

نیم کوری  

دانی آخر چیست ، هان انجام_ کار
گشته پایان، کار ما در روزگار

این زمان ، چیزی نمی آید به چشم
دیده ی ما ،  نیمه  شد در این بهار

دکترمنوچهر سعا دت نوری

مونترال – پنج‌شنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۱ –  ۱۷ می ۲۰۱۲

مجموعه ی گل غنچه های پندار

xxx  About this Blog  xxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!