سوزاندن سرباز میهن در میان پایکوبی انقلابیون

انقلابی که سردمدارانش امثال رجوی و خمینی و کیانوری باشد و انقلابی که قبله آمال ملتش به مدینه و کعبه و مسکو باشد نتیجه اش این می شود که می بینید. ای کاش حرف شاپور بختیار را گوش کرده بودیم. ای کاش ….

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!