مادر

خلــقت عالــــــم مصــفا از صـــــفای مـادر است

مـــدح رب العـــالمیـن هم در ثنـــای مـادر است

 

وعــــده شیـــرین حق باشـــد بهشت عــــدن او

جنــــت حــــــی ازل در زیـــــر پـــای مادر است

 

پادشاهــــــی را بگفتــــــم از مقـــام خود بــــگو

سـربزیر افکنـد وگفتــا شـــه گـــدای مــادر است

 

تخــت شاهــــــی سلیمـــان را نظـــر کردم بـــلی

نـــیک دیدم تخــــت او تـحت لـــوای مادر است

 

رندی دنیــا ببـــین همواره قرص و محکم است

گوئـــــیا چنـگ تمســـک بــــر ردای مادر است

 

قافــــیه تنگ آمد و عقل از عقـــال خود نرست

گــــر دوخطـی هم سرودم از دعــای مادر است

 

ای قلنـــــدر حرف پــــیری گویمت حسـن ختام

شرط قرب حضرت حــــق در رضای ماـدراست

 

تقدیم به نازنین مادرم با مهر ..سجاد کهنسال

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!