كودكان زبالهگرد 45 درصد بيشتر از ساير كودكان كار در معرض ايدز قرار دارند

يك فعال حقوق كودكان كار گفت: با اوج‌گيرى بحران‌هاى اقتصادى و افزايش تورم، روند جذب كودكان به ويژه كودكان مهاجر افغان به بازار كار سرعت گرفته است.

طيبه شريف پور، عضو هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان کار و خيابان در اين باره اظهار كرد: با تشديد برخوردها براى بازگشت مهاجرين افغان پس از دهه 70 با پديده بازگشت فرزندان مهاجرين افغان مواجه شديم.

او در تشريح اين پديده گفت: بسيارى از کودکان زير 18 سال که ممکن است يکی از بستگان آنها در ايران باشند به شکل غير قانونی وارد ايران مي‌شوند و به دور از خانواده به صورت گروهی در مناطق حاشيه‌ای تهران کار و زندگی کار مي‌کنند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!