مرديم از احساس خوشبختي! صداي آمريكا را تعطيل كنيد!

حمله ماه هاي اخير برخي طيف
هاي اپوزيسيون به صداي آمريكا و بي كفايت توصيف كردن آن در حالي است كه
انواع رسانه هاي بيگانه منطبق با حجم و كيفيت فعاليت هاي محافل اپوزيسيون
فعال مي شوند يا دچار ركود مي گردند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!