سخنرانی آتشینِ خامنهای در رابطه با سقوطِ خرمشهر در سال پنجاه و نه

بخشی از خطبه های آتشین نماز جمعه تهران خامنه ای پس از سقوط خرمشهر خطاب به گروه های مخالف روند جنگ/1359.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!