رییس قضا: در اسلامي كردن علوم عجله نكنيم

رييس قوه قضاييه يادآور شد: اخيرا شنيده‌‌ام كه از يكي از روشنفكران
نظرش را درباره هم‌جنس‌بازي پرسيده‌اند كه وي مطرح كرده من نمي‌دانم چه
بايد گفت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!