شیرین عبادی و سگهای گازگیر

خبرگزاری هرانا:

” مسئولین زندان رجایی شهر کرج بتازگی از سگهایی که از سوی سازمان زندان‌ها به ایشان جهت کشف مواد مخدر واگذار شده است برای تنبیه و اخذ اعتراف از زندانیان استفاده می‌کنند.

در انجام این روش ابتدا دست و پای زندانی را با دستبند و پابند به زنجیر می‌کشند و سپس سگ تحریک شده را بسویش‌ رها می‌کنند.

گفتنی‌ست، این شیوه که برای زندانیان عادی بکار می‌رود تا کنون باعث زخمی شدن تعدادی از زندانیان در بندهای ۳، ۵ و ۶ شده است.”

به عبارت دیگر؛ وقتی که چندین زندانبان وحشی آمریکایی در عراق سگهای کنترل شده را برای ترساندن زندانیان به آنها نزدیک میکردند و این کار غیر اخلاقی و غیر قانونی توسط یک همکار آمریکایی آنان به اطلاع مقامات و وسایل ارتباط جمعی رسید، دادگاهی و مجازات شدند.

در آنزمان مسلمین حاکم بر ایران اخبار این توحش را مکرراً و با شاخ و برگ های اضافه پخش میکردند.

حالا باید دید که با مسئولین خود که برخلاف توحش در عراق که زندانیان توسط سگها گاز گرفته نمیشدند، سگها را به جان اسیران دست و پا بستۀ ایرانی میاندازند تا آنان را تکه پاره کنند چکار خواهند کرد.

همچنین باید دید آندسته از ایرانیانی که اظهار انزجار از توحش صورت گرفته در زندان ابوغریب خواب و خوراک آنها را مختل کرده بود و از دریافت کننده جایزه نوبل و لابیگران و دیگر اشخاص شب و روز در باره آن در مجامع عمومی صحبت و تقاضای دادخواهی میکردند؛ در مورد بسیار فجیع تر آن توحش در ایران چه واکنش مستمر و شبانه روزی نشان خواهند داد.

تبریک

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!