آیا بمب اتمی به زحمتش می‌ارزد؟

سایت اینترنتی هفته نامه آلمانی “دی تسایت” در آستانه دور تازه مذاکرات
اتمی کشورهای گروه ۵+۱ با ایران کوشیده است در مقاله‌ای به قلم اولریش
لادورنر تمام جوانب امر را برای جمهوری اسلامی روشن کند. به عبارتی آنها را
قانع یا شیرفهم کند که چرا ساخت بمب اتمی صرف نمی‌کند و به زحمتش
نمی‌ارزد. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!