پادو مسئول دفتر فرح پهلوی

پیشتر در باره جناب حداد عادل که به برکت پدر عروس خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بودن به مقامات عالی نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره رسیده، از قول حاج آقا کروبی که در دعوا بر سر قدرت و ثروت بختش افول کرد، عرض شد:

“”جاي بسی تعجب است كه كسی اكنون در تريبون هاي مختلف دم از انقلاب و سرمايه هاي آن ميزند كه تا پيش از آن در سمت “پادو و كيف بَر مسئول دفتر، فرح پهلوی” مشغول به خدمت به انقلاب و مردم انقلابی بوده است!! چه خدمتی و چه منصبی!!؟”

حالا از این کلمات قصار حاج آقا حداد عادل ابن الوقت لذت مبسوط ببرید:

” مردم نشان دادند انقلابشان را به خاطر رفاه مادی امریکایی از دست نمی دهند که عزت ملت در انتخابات اخیر نیز آشکار شد.”

به عبارت دیگر؛ گربه مرتضی علی پیش مسلمین حاکم ایرانی کُش و ایران ویران کُن لُنگ میاندازد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!