ایکبیری بوگندو لیسانسیه

پلیس تهران بزرگ:

در طرح برخورد با بد حجابان، ماموران طرح امنیت اخلاقی دارای حداقل مدرک لیسانس هستند و قبل از اینکه بکارگیری شوند آموزش های لازم را دیده اند. افرادی که از سوی ماموران دستگیر می شوند در پایگاه ها توسط روانشناسان و کارشناسان علوم اجتماعی ارشاد می شوند.”

به عبارت دیگر؛ فاطی کماندو های ایکبیری و بسیجی بوگندوهای قلچماق که تحت نام “طرح امنیت اخلاقی” پاچه ایرانیان را میگیرند، به سلامتی لیسانس با فوق تخصص پاچه گیری و گیر دادن دارند.

آنهایی هم که بعد از اسارت با “رأفت ” مربوطه از دختران و پسران ایرانی بوسیله کابل، مشت، لگد و دهان دریدگی پذیرایی میکنند؛ “روانشناسان و کارشناسان علوم اجتماعی” تشریف دارند.

پایان ٣۴ سال توحش بی امان مسلمین ماشاءالله دکتر، مهندس و کارشناس ارشد بسیار نزدیکتر از آنی است که تصورش میشود.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!