یا چو بابک شو نَماد و چلچراغِ کشورت

همچو پیروزان* به زیر آور اَمیرِ دشمنت

یا چو بابک** شو نَماد و چلچراغِ کشورت

نعره زن، همبسته شو، کاری بکن

گرگ و روبه را بران از خاکِ پاکِ میهنت

* پیروزان که تازیان او را ابولولوخواندند به تنهایی عُمر را که به ایران و ایرانی حمله کرده بود کُشت.

** بابک خرمدین قهرمان دلیر ایرانی که بیش از بیست سال (837-816) خیزش ایرانیان رابرعلیه تازیان رهبری کرد.د

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!