زن بازی در ایران

غلامعلی حداد عادل؛ رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی گفته :

موضوع مطالعات زنان با رويكردی كه هم‌اكنون در جهان رایج است با اسلام تعارض و تباین جدی دارد.”

به عبارت دیگر؛ در راسته دستور خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر برای اسلامی کردن علوم انسانی؛ پدر عروس خدایگان هم مانند بقیه غلامان حلقه بگوش بارگاهش وارد گود شده.

به مصداق رهنمود آن فرزانۀ فرزانگان:

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

نمیشود به گفته پدر عروس خدایگان خرده گرفت؛ بله زن در جهان آزاد همتا و همپای مرد است و در حیطه قدر قدرتی حضرات نیمه انسان و اوضاعش به لون دگری است.

البته بازی مسلمین حاکم با زندگی زنان در ایران اینطور نخواهد ماند؛ بوی حلوایشان می آید.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!