سرودهای ماندگار عشق – ۱۰

برگ سبز نشان جانان مظاهر جمادی و جانوری و گیاهی از خدا، چه میگویند؟

از رویش لحظه لحظه برگ
در مزرع سبز شاخساران

از پرتو نور صبح صادق
در شبنم پاک صبحگاهان

از عشوه غنچه های نارس
در فصل ربیع نو بهاران

از چه چه بلبلان بیدل
در نغمه شور عندلیبان

از خش خش برگ زرد پاییز
در مقدم صر صر افت و خیزان

از.. داغ .. دل ..خراب.. لاله
در مدفن آرزوی یاران

از شرحه سینه های خونین
در برگ شقایق بیابان

از ناله یا کریم برزن
در طول زمان و روزگاران

از سازش آتش و سمندر
در بستر سرخ آذرستان

از پرسش مرغ حق و کو کو
در پویش آشکار و پنهان

از یلتقیان بحر با بحر
در سوره شاهکار رحمان
“مرج البحرین یلتقیان”

از گرده گل بپای زنبور
تا شهد عسل به جویباران

از پویش بی عدیل نوزاد
در حالت جستجوی پستان

از فلسفه غریزی ذات
در کنه وجود انس و حیوان

از معجز انس دانه با خاک
در راز بقای مرغزاران

از بذر ظریف ارزن خشک
تا گلشن و دشت و باغ و بستان

از بطن نهان هسته کز وی
سر میزند آفتاب تابان

از آتش و باد و خاک و از آب
واز عنصر اولیه در آن

از قالب و حجم و بعد اجرام
واز نظم و نظام و وضع و میزان

از بذر ظریف ارزن خشک
تا گلشن و دشت و باغ و بستان

از رمز حیات یاس خوشبو
تا حبه ذو العصف و ریحان
[و الحب ذوالعصف و ریحان]

از پشه ناتوان و بی جان
تا فوج عقاب و باز و ترلان

از بره آهوان صحرا
تا ببر و پلنگ و شیر غران

از دایره تنازع و جنگ
در اصل بقای زور مندان

از نطفه ذره بینی خون
تا اشرف کاینات انسان

از فیض نفخت فیه روحی
در نفس ابوالبشربه انسان

از چک چک قطره در دل کوه
تا شر شر رود آب غلتان

از غرش رعد و تابش برق
در نم نم قطره های باران

از مجمع کهکشان بی حصر
تا ذره یک غبار حیران

از باطن سرد و صامت سنگ
در ظاهر صخره های بیجان

از هیمنه ستیغ البرز
تا ناخن بز به صخره ساران

از شوکت قله دماوند
در خرمن لاله زار الوان

از لغزش بی توقف آب
در طره صاف آبشاران

از هیبت صخره های قائم
در ناخن بز چو بند بازان

در رقص بز سفید کوهی
از صخره به صخره جست و خیزان
در طره صاف آبشاران

از چرخه بی توقف چرخ
واز تک تک این مظاهر فان

فریاد رسا بگوشم آید
چون صوت سروش حق به پاکان

هر یک به زبان بی زبانی
گوید که منم نشان جانان

****************
محمود سراجی
م.س شاهد

هفته دیگر مناجات آفریدگار عشق و پایان سرودهای ماندگار عشق

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!