شعبان بی مُخ ها

صد آفرین به شعبون بی مُخ!

پُر واضح است منظور آن شعبان بی مُخ نمیباشد که در کنار حزب خائن توده سهم بسزایی در ضربه کاری زدن به دموکراسی نو پا ایرانیان داشتند.

شعبان جعفری، شعبون بی مُخ، مرحوم و در لس آنجلس مدفون است. بانو هما سرشار پیش از مرگ با او مصاحبه و آنرا منتشر فرموده اند.

شعبان بی مُخ مورد نظر این چند سطر، پتکین آذر مهر است که یک گربه مرتضی علی که گویا نظر کردۀ انجوی شیرازی و هویدا بوده به او این لقب را داده.

البته برخلاف شعبون بی مُخ مرحوم؛ پتکین که عمرش دراز باد، درد ایران، ایرانی و آزادی دارد و زندگیش را گذاشته روی این کار.

این هم تازه ترین دست آورد او.

اگر پتکین شعبان بی مُخه؛ خدا کرور کرور شعبان بی مُخ ها نصیب ایران کنه.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!