تقویم زنان برهنۀ مرتد

مشرق نیوز:

” مریم نمازی فعال سیاسی کمونیست و ساکن انگلستان، در عرصه‌هایی همچون مبارزه برای حقوق زنان، مبارزه برای حقوق پناهندگان، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و اسلام فعالیت های گسترده ای را در غرب برنامه ریزی و اداره می کند.

او در اقدامی سوال بر انگیز ، مسئولیت کمیته مسلمانان سابق هلند را بر عهده گرفته است، که اکثر آنها از دین اسلام جدا شده و عملا مرتد هستند.

نمازی در مصاحبه ای ….می گوید: ایده تقویم این بود که فریاد مان علیه اسلام و علیه سیاست ها و برنامه های ضد زن آنها را به گوش جهان برسانیم.”

به عبارت دیگر؛ زمان آن گذشته که مردم را با قتل و تهدید به “مرتد” خواندن ظلم پذیر نگاه داشت.

روز و ساعتی نیست که ایرانیان آزاده به ستم بی امان واکنش نشان نمیدهند، یکی نقی میخواند، دیگری سینه عریان میکند و گروهی هم تقویم برهنه منتشر میکنند، در خارج که هیچ، در خود ایران اسلام را رها و به دیگر ادیان خصوصاً مسیحیت میپیوندند، و این هنوز از نتایج سحر است.

آنانی که درد دین دارید؛ هر جا جلو ضرر را بگیرید سود است، آیا زمان سرنگون کردن حاکمیت ٣۴ سالۀ مسلمین ظالم جنگ طلب نرسیده؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!