انگشت لورن در چشم الهام علی اف

مسابقۀ ترانه اروپایی یا یوروویژن امسال در باکو مرکز جمهوری آذربایجان برگزار شد. همانگونه که انتظار میرفت لورن هنرمند سوئدی مسابقه را برد، آنهم با اکثریتی چشمگیر.

نکتۀ مهم آنکه از میان 27 شرکت کننده او تنها هنرمندی است که به و ضعیت اسفبار حقوق بشر در جمهوری آذربایجان اشاره کرد. لورن با دو انجمن حقوق بشری در باکو دیدار داشت. رژیم علییف سفیر سوئد را مقصر میداند که این دیدار را به لورن توصیه کرده! در حالیکه رهبر حزب مساوات آذربایجان از هوادارانش در خارج خواسته بود به لورن رای دهند! لورن در مصاحبه ای با تلویزیون سوئد گفت او خود را هنرمندی مردمی میداند. در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامهایی ایچنین اثری دارند، گفت: حتما دارد و از عکس العمل رژیم پیداست!

علی اف سرمایۀ عظیمی را به این مسابقه اختصاص داه بود. یک تالار نمایش عظیم هشت ماهه ساخته شد. برای زمین این تالار مردم را به زور از خانه هایشان راندند با مبلغ ناچیزی بعنوان یک معاملۀ قانونی! جلوی تمام اعتراضات و تظاهرات گرفته شد. حرکتهای خودجوش حتا در روز مسابقه بشدت سرکوب شد آنهم جلو دوربینها.

جالب است خانم علی اف رئیس کمیتۀ برگزاری، دخترش مجری و دامادش هم آوازخوان این سابقه بوده!

آهنگ برنده را اینجا میبینید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!