آیا ایران می تواند تبدیل به دموکراسی لیبرال شود؟

افق، سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۱، ۲۲ می ۲۰۱۲

بررسی نتایج یک نظرسنجی:

آیا ایران می تواند تبدیل به دموکراسی لیبرال شود؟

    منصور معدل.پرویز برخوردار.پروانه برخوردار.یووال پورات.دکتر ابراهیم  سلطانی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!