احمدی نژاد از 19 فردوسی پژوه تجلیل كرد

قرائت ابیاتی از شاهنامه فردوسی و اجرای برنامه گروهی از عاشیق های آذربایجان از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!