ایرانستان: دشمنان ایران را بشناسید

این ایمیل تاسف آور بوسیله دوستی‌ به من رسید که عیناً آن را برای شما نقل می‌کنم. اگر دیر بجنبیم نقشه ایران نظیر تصویر این بلاگ خواهد شد. این ویدیو را تماشا کنید تا به عمق فاجعه پی ببریدعلنا تجزیه ایران را تبلیغ میکنند. به تجملات سالن نگاه کنید ما حتی از عهده پرداخت یک سالن ساده با امکانات صفر بر نمیائیم اینها از طرف ترکیه و آذربایجان تقویت میشوند دوستان سیاسی متعلق به نحله های مختلف سیاسی باید واقعا احساس مسئولیت کنند احتمال دخالت قدرتهای خارجی در مرافعه ایران و اعراب بر سر سه جزیره واقعا وجود دارد، بسیاری از کشورهای اروپائی از اصطلاح خلیج بجای خلیج فارس استفاده میکنند. این فاشیستهای پان تورکیست بمجرد درگیری ایران با کشورهای خارجی، همراه با سایر تجزیه طلبان، خون در این کشور براه خواهند انداخت. فاجعه جمهوری اسلامی فقط به نقض حقوق بشر محدود نمیشود. این رژیم همراه با تجزیه طلبان، بود و نبود سرزمین ما را هدف قرار داده اند. بیدار شوید. اتحاد ایران دوستان بدون توجه به اعتقادات سیاسی همدیگر رمز پیروزی ماست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!