ایران چوهدف باشدهر زِنده بپاخیزد

 

 

بنشسته وپنداری شاید دگری خیزد

اونیزبراین باور اَزجای نمی خیزد

 همبسته شدن باید همسویی وآگاهی

ایران چوهدف باشدهر زِنده بپاخیزد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!