زنان ایرانی طالب روابط جنسی

دکتر ابراهیم فیاض گفته:

” اساسا بنیاد زندگی به دو مولفه و اصل غریزه گرسنگی و غریزه جنسی بر می گردد… در حال حاضر در شرایط بحران شدید غریزه جنسی قرار داریم که آسیب ها و معضلاتی چون بحران خانواده، طلاق، روابط جنسی آزاد، ایدز و… محصول آن است.

تاکید می کنم؛ تا زمانی که تقاضای جنسی وجود دارد هیچ معضلی حل نمی شود و متاسفانه در حال حاضر زنان طالب روابط جنسی شده اند و این یعنی یک انقلاب جنسی خطرناک…

تقاضای جنس مذکر به راحتی پاسخ داده شده و تنها برای جنس مونث تدبیری نشده است. “

به عبارت دیگر؛ غریزه جنسی یکی از “دو مولفه و اصل” بنیاد زندگی است و سور وسات آقایون جوره ولی “متاسفانه در حال حاضر زنان طالب روابط جنسی شده اند…”

سئوال:

چرا نمیشود جواب غریزه طبیعی جنس مؤنث به همان “راحتی پاسخ ” به جنس مذکر داده شود؟

چرا طلب برطرف کردن عطش طبیعی غریزه جنسی از سوی زنان باعث تأسف است و برای مردان نیست؟

آیا زنان مسبب “آسیب ها و معضلاتی چون بحران خانواده، طلاق، روابط جنسی آزاد، ایدز” میباشد؟

آیا بزور لحاف-پیچ کردن بانوان و نیمه بشر حساب کردنشان کمکی به این معضل کرده؟

آیا نباید آن مدرک حوزه و دانشگاهی پشتبند این طرز فکر این حاجی را گذاشت در کوزه؟

تبریک

پ.ن. حضرت استادی حاج آقا دکتر ابراهیم فیاض فارغ التحصیل حوزه و “دانشگاه امام صادق” که کیا بیایی هم دارد در بسیاری امور منجمله حافظ حرفهای بامزه زیاد میزند و در نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره آینده خوبی دارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!