نوشیدن بول معطر پیامبر اسلام باعث نجات از گرسنگی دائمی میشود

آخوند (افغانستانی) منبر این ویدئو «حدیث مستندی» نقل می کند مبنی بر: نوشیدن بول معطر پیامبر اسلام که باعث نجات از گرسنگی دائمی میشود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!