از دل نرفته اي اگر از ديده رفته اي وعده تو راست بود جهان اسلام بيدار شد

چه جاي تعجب دارد اگر هر ساله حضور خيل مشتاقانش در سالگرد عروجش بيشتر و بيشتر شود. امسال نيز بي شك اينگونه خواهد بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!